Tuesday, June 01, 2010

心情篇 - 01.06.2010 - 赶工记....

8.30PM离开公司,9.15PM回到家....
吃过晚餐就要大概10.00PM了....
休息一下,洗个澡,应该就会像现在的海洋天使一样,11.00PM....

连续两天真的有够累....很累很累啊~~~

嗯,去睡觉啦....
晚安~~

No comments: